Organizacja zajęć

REGULAMIN
Studio nauki gry na instrumentach muzycznych „Music Park 6” Staszowskiego Ośrodka Kultury
28-200 Staszów, ul. Parkowa 6.

I. CELE I ZADANIA

1) Celem działalności Studia „ Music Park 6” jest edukacja muzyczna w zakresie:
– indywidualnej nauki gry na instrumentach muzycznych,
– prowadzenia zajęć z teorii muzyki,
– prowadzenia muzycznych zajęć zespołowych,
– organizacji warsztatów muzycznych, kursów, szkoleń,
 – organizowania koncertów umożliwiających prezentację osiągnięć uczniów

2) Studio działa na podstawie statutu oraz w ramach struktury SOK .

3) Program edukacji w studio realizowany jest w oparciu o podstawy programowe MKiDN dla szkół muzycznych I stopnia.

II. ORGANIZACJA ZAJĘĆ

1) Zajęcia praktycznej nauki gry na wybranym instrumencie są zajęciami indywidualnymi.

2) Zajęcia z teorii muzyki, zespoły muzyczne, warsztaty są zajęciami grupowymi.

3) Uczniowi przysługuje tygodniowo 1 jednostka zajęć indywidualnych 1 jednostka zajęć zespołowych oraz 1 jednostka zajęć z teorii muzyki (zasady muzyki, kształcenie słuchu). Jednostka lekcyjna trwa 45 minut.

4) Termin zajęć indywidualnych ustalany jest przez ucznia lub rodzica bezpośrednio z nauczycielem, w czasie dogodnym dla obu stron. Terminarz zajęć grupowych ustalany jest przez SOK.

5) W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach z instrumentu, po wcześniejszym powiadomieniu nauczyciela, zajęcia zostają przełożone i odrobione w terminie późniejszym (dotyczy zajęć indywidualnych).

6) Nie ma możliwości odliczania zajęć, które nie odbyły się z winy ucznia.

7) Uczniowie „Music Park 6” zobowiązani są uczestniczyć w zajęciach dodatkowych tj. koncertach i warsztatach muzycznych.

8) Na koniec roku szkolnego uczeń zobowiązany jest zdać egzamin z instrumentu głównego oraz uzyskać zaliczenia z teorii muzyki, zespołów, udziału w koncertach i warsztatach muzycznych.

9) Podczas roku szkolnego instruktorzy przygotowują z uczniami program artystyczny, który prezentowany jest podczas koncertu z okazji uroczystego zakończenia roku.

10) Opiekę nad uczniem podczas trwania zajęć muzycznych sprawuje instruktor SOK a odpowiedzialność za bezpieczeństwo ucznia pomiędzy zajęciami, przed oraz po zajęciach a także w drodze na zajęcia ponosi rodzic (opiekun prawny).

11) Nauka w studio trwa 6 lat.

12) Na zakończenie roku szkolnego uczniowie otrzymują świadectwo potwierdzające jego zaliczenie.

13) Po ukończeniu lat nauki uczeń otrzymuje dyplom ukończenia nauki gry na instrumentach muzycznych Studio „Music Park 6” Staszowskiego Ośrodka Kultury.

III. ZAPISY i REZYGNACJA

1) Kandydaci do nauki gry przyjmowani są na podstawie podpisanego i złożonego kwestionariusza, równoznacznego z akceptacją regulaminu. W przypadku kandydatów niepełnoletnich wniosek taki podpisują rodzice (opiekunowie prawni).

2) Rezygnację z nauki składa się w formie pisemnej. W imieniu uczniów niepełnoletnich rezygnację zgłaszają rodzice (opiekunowie prawni).

IV. OPŁATY

1) Wysokość miesięcznej opłaty z tytułu pobierania nauki ustalana jest przez Dyrektora Staszowskiego Ośrodka Kultury i w roku szkolnym 2017/18 wynosi 130 zł/m-c.

2) Opłaty naliczane są miesięcznie i płatne do dnia 15 – go każdego miesiąca u instruktora.

V. INDYWIDUALNY TOK NAUKI

1) Za zgodą Dyrektora SOK Istnieje możliwość ustalenia indywidualnego harmonogramu zajęć.